Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Úradná tabuľa

Pozvanka na 29. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční v stredu 26. apríla 2017 so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ

Zverejnené 20.4.2017


 

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2285 do národného zoznamu území európskeho významu

Zverejnené 13.4.2017


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK- Postup podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „Rekonštrukcia kaštieľa COBURGOVCOV “

Zverejnené 24.3.2017


 

Oznámenie verejnosti o informáciách k záverečnému stanovisku navrhovanej činnosti navrhovateľa: BEST MEAT s. r. o. so sídlom Napajadlá 1, Košice IČO: 46645217

Oznámenie verejnosti o informáciách
 
 
k záverečnému stanovisku navrhovanej činnosti navrhovateľa:
BEST MEAT s. r. o. so sídlom Napajadlá 1, Košice IČO: 46645217
 < ...viac...

Zverejnené 22.3.2017


 

Oznámenie verejnou vyhláškou, názov stavby ,, Jelšava - Muránska, Ševcovská - úprava NN, DP ,,

Zverejnené 23.1.2017


 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2016 - 2022

Zverejnené 1.12.2016


 

Voľné pracovné miesta

Samostatný odborný referent strategického plánovania a miestneho rozvoja Mestského úradu v Jelšave

Zverejnené 20.4.2017


 

Verejné obstarávanie

Street workout - vybudovanie exteriérového ihriska pre všetky generácie

Zverejnené 20.4.2017


 

Rekonštrukcia bytového domu na Armádnej ulici č.s. 704 v meste Jelšava - výmena okien

Zverejnené 20.4.2017


 

Rekonštrukcia Klubu Dôchodcov v Jelšave, Tomášikova ulica č.s. 368 - výmena okien a dverí

Zverejnené 20.4.2017


 

Výmena plynových vykurovacích telies v Klube dôchodcov v Jelšave a na Mestskom futbalovom štadióne

Zverejnené 20.4.2017


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava časti strechy a výmena strešnej krytiny, Kaštieľ Coburgovcov

Zverejnené 8.12.2016


 

Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba bytového domu na Armádnej ulici č. 277 v meste Jelšava

Zverejnené 6.12.2016


 

Výberové konania

Výberové konanie na miesto konateľa Mestského sociálneho podniku s.r.o. Jelšava, Nám.SNP 63, 049 16 Jelšava

Zverejnené 20.4.2017


 

Predaj a nájom majetku mesta

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - časť priemyselnej budovy súp. č. 783, postavenej na parcele registra C č. 1355/8, katastrálne územie Jelšava, zapísaná na LV č. 2263 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor o podlahovej ploche 300,00 m2.

Zverejnené 4.1.2017


 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 15.8.2016


 

Aktuality - všeobecné oznamy

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?

Zverejnené 28.3.2017


 

Darovanie krvi

Zverejnené 22.3.2017


 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja

pecat_rozvoja_obce_2016_4cm.png

Zverejnené 13.3.2017


 

Premiestnenie kontajnerov na textil, odevy, obuv a hračky

Zverejnené 10.3.2017


 

Centrum právnej pomoci

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že Centrum právnej pomoci bude poskytovať konzultácie v nasledovných dňoch 10. marca 2017, 13. apríla 2017, 11. mája 2017, 15. júna 2017, 13. júla 2017 v čase od 9,0 ...viac...

Zverejnené 24.2.2017 Vyprší o 79 dní.


 

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava 2017

Zverejnené 27.12.2016 Vyprší o 250 dní.


 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 15.8.2016


 

Kam so starými pneumatikami ?

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI?  
V zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v ser ...viac...

Zverejnené 29.2.2016


 

Kontaktné informácie

Mestský úrad Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

 

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@jelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

Pondelok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Utorok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Streda od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Piatok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 13.30 h

 

 

Kontakty referáty

 

Meno, priezvisko

e-mail

telefón

klapka

Primátor

MVDr. Milan Kolesár

kolesar.primator@jelsava.sk

4482 422 

0905 507 595           

102

prednosta

Ing. Miroslava Repáková

miroslava.repakova@jelsava.sk

prednosta@jelsava.sk

4482 730

0918 448 540

103

hl. kontrolór

Ľubomír Miklo

kontrola@jelsava.sk

4482 631-2

107

sekretariát

Bc. Zuzana Chlebušová

mestskyurad@jelsava.sk

primator@jelsava.sk

4882 422

0915 837 162

101

ekonóm

Beata Repáková

ekonom@jelsava.sk

 

4482 631-2

0915 791 512

104

účtovník

Bc. Ingrid Kostelná

uctovnik@jelsava.sk

4482 631-2

104

sociálne

Bc. Erika Kriaková

socialne@jelsava.sk

4482 631-2

107

bytová politika

Bc. Pavel Kovářik

pavel.kovarik@jelsava.sk

4482 631-2

115

MOS

Silvia Polomková

silvia.polomkova@jelsava.sk

4482 631-2

115

výstavba

Edita Balcová

vystavba@jelsava.sk

4482 631-2

0908 652 182

108

mzdy, dane

Bc. Gabriela Sabonová

financie@jelsava.sk

4482 631-2

113

správca IT

Radoslav Jankóšik

admin@jelsava.sk

4482 631-2

0917 913 806

112

Majetok, obstarávanie

Ing. Krisztián Káli

krisztian.kali@jelsava.sk

4482 631-2

 

113

Pokladňa, poplatky KO

Lucia Bábelová

pokladna@jelsava.sk

4482 631-2

114

kanc. prvého kontaktu

Gabriela Jakubecová

organizacne@jelsava.sk

4482 631-2

0908 250 333

114

matrika

Mgr. Mariana Gömöry

matrika@jelsava.sk

4482 650

0917 240 035

111

terénna soc. práca

Terénni sociálni pracovníci:

Mgr. Jana Januchová

Mgr. Ing. Peter Kuracina

 

Terénni pracovníci

Bc. Ingrid Žigová

Jana Boldiová

Svetlana Javorčíková

tsp@jelsava.sk

jana.januchova@jelsava.sk

0908 761 224

 

Mestské služby

 

Ing. Ján Hyžnaj – riaditeľ

Iveta Kováčová

 

riaditeľ@mssjelsava.sk

mss@mssjelsava.sk

4482 205

4882 250

0907 254 580

4882 251

 

 

Mestské lesy s.r.o.

Miroslav Mišanko - konateľ

mestskelesyjelsava@stonline.sk

4881 118

4482 061

 

 

ZOS Jelšava

Bc. Jaroslava Sklenáriková – riaditeľka

zos@jelsava.sk

4482 215

 

MM a OCVK

Mgr. Tatiana Strelková – riaditeľka

Mgr. Adam Slovák – odb. ref.

Bc. Lenka Szabová – odb. ref.

info@muzeumjelsava.sk

riaditelka@muzeumjelsava.sk

 

ocvk@muzeumjelsava.sk

lenka.szabova@jelsava.sk

7325 796

0917 126 386

 

 

448 20 62

 

ZŠsMŠ Jelšava

Mgr.  Viera Bardoňová -riaditeľka

zsjelsava@gmail.sk

4482 494

 

Menný zoznam  zamestnancov môže byť aktualizovaný podľa  účasti mesta v národných projektoch, projektoch ÚPSVaR SR zameraných na Terénnu sociálnu prácu, opatrovateľskú službu a sociálne služby poskytované v komunitnom centre a služieb zamestnanosti 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja

Terénna sociálna práca v obciach

navstevalekara.sk

Ste spokojný/á s kvalitou komunálnych služieb, ktoré zabezpečuje Mesto Jelšava?
 
 
93

 
 
 
4

 
 
 
22

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka