Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Úradná tabuľa

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“

Zverejnené 16.1.2017


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 16.1.2017


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 19.12.2016


 

Jelšava – Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Zverejnené 9.12.2016


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 7.12.2016


 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2016 - 2022

Zverejnené 1.12.2016


 

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 29.11.2016


 

Oznámenie verejnosti o informáciách k zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa: BEST MEAT s. r. o. so sídlom Napajadlá 1, Košice IČO: 46645217 „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 29.11.2016


 

Oznámenie_ „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 23.11.2016


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 22.11.2016


 

Oznámenie „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 14.10.2016


 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava časti strechy a výmena strešnej krytiny, Kaštieľ Coburgovcov

Zverejnené 8.12.2016


 

Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba bytového domu na Armádnej ulici č. 277 v meste Jelšava

Zverejnené 6.12.2016


 

Výberové konania

Výberové konanie - Špeciálny pedagóg

Zverejnené 12.1.2017 Vyprší o 13 dní.


 

Výberové konanie - Školský psychológ

Zverejnené 12.1.2017 Vyprší o 13 dní.


 

Výberové konanie - Pedagogický asistent

Zverejnené 12.1.2017 Vyprší o 13 dní.


 

Predaj a nájom majetku mesta

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - časť priemyselnej budovy súp. č. 783, postavenej na parcele registra C č. 1355/8, katastrálne územie Jelšava, zapísaná na LV č. 2263 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor o podlahovej ploche 300,00 m2.

Zverejnené 4.1.2017


 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 15.8.2016


 

Aktuality - všeobecné oznamy

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava 2017

Zverejnené 27.12.2016 Vyprší o 346 dní.


 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 15.8.2016


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Jelšava,  Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodn ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Kam so starými pneumatikami ?

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI?  
V zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v ser ...viac...

Zverejnené 29.2.2016


 

Archív

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci apríl 2016

Zverejnené 25.4.2016


 

Kontaktné informácie

Mestský úrad Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

 

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@jelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

Pondelok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Utorok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Streda od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Piatok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 13.30 h

 

 

 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 

Terénna sociálna práca v obciach

navstevalekara.sk

Ste spokojný/á s kvalitou komunálnych služieb, ktoré zabezpečuje Mesto Jelšava?
 
 
62

 
 
 
3

 
 
 
15

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka