Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo mesta Jelšava

Úradná tabuľa

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK- Postup podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „Rekonštrukcia kaštieľa COBURGOVCOV “

Zverejnené 24.3.2017


 

Oznámenie verejnosti o informáciách k záverečnému stanovisku navrhovanej činnosti navrhovateľa: BEST MEAT s. r. o. so sídlom Napajadlá 1, Košice IČO: 46645217

Oznámenie verejnosti o informáciách
 
 
k záverečnému stanovisku navrhovanej činnosti navrhovateľa:
BEST MEAT s. r. o. so sídlom Napajadlá 1, Košice IČO: 46645217
 < ...viac...

Zverejnené 22.3.2017


 

Pozvánka na 28. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční v stredu 22. marca 2017 so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ

Zverejnené 17.3.2017


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 13.2.2017


 

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 „Odvoláva sa signál „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10. Platnosť signálu sa končí o 11. hodine dňa 2.2.2017.“

Zverejnené 3.2.2017


 

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“ pre mestá Prievidza, Jelšava, Veľká Ida, Prešov

Zverejnené 31.1.2017


 

Oznámenie verejnou vyhláškou, názov stavby ,, Jelšava - Muránska, Ševcovská - úprava NN, DP ,,

Zverejnené 23.1.2017


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 23.1.2017


 

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“ Platnosť signálu sa začína o 12. hodine dňa 22.januára 2017 do odvolania.

Zverejnené 23.1.2017


 

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“

Zverejnené 16.1.2017


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 16.1.2017


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 19.12.2016


 

Jelšava – Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Zverejnené 9.12.2016


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 7.12.2016


 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2016 - 2022

Zverejnené 1.12.2016


 

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 29.11.2016


 

Oznámenie verejnosti o informáciách k zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa: BEST MEAT s. r. o. so sídlom Napajadlá 1, Košice IČO: 46645217 „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 29.11.2016


 

Oznámenie_ „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 23.11.2016


 

Oznam o prekročení prachových častíc PM 10

Zverejnené 22.11.2016


 

Oznámenie „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat“

Zverejnené 14.10.2016


 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava časti strechy a výmena strešnej krytiny, Kaštieľ Coburgovcov

Zverejnené 8.12.2016


 

Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba bytového domu na Armádnej ulici č. 277 v meste Jelšava

Zverejnené 6.12.2016


 

Predaj a nájom majetku mesta

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - časť priemyselnej budovy súp. č. 783, postavenej na parcele registra C č. 1355/8, katastrálne územie Jelšava, zapísaná na LV č. 2263 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor o podlahovej ploche 300,00 m2.

Zverejnené 4.1.2017


 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 15.8.2016


 

Aktuality - všeobecné oznamy

Darovanie krvi

Zverejnené 22.3.2017


 

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste Jelšava

Zverejnené 21.3.2017 Vyprší o 9 dní.


 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja

pecat_rozvoja_obce_2016_4cm.png

Zverejnené 13.3.2017


 

Premiestnenie kontajnerov na textil, odevy, obuv a hračky

Zverejnené 10.3.2017


 

Centrum právnej pomoci

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že Centrum právnej pomoci bude poskytovať konzultácie v nasledovných dňoch 10. marca 2017, 13. apríla 2017, 11. mája 2017, 15. júna 2017, 13. júla 2017 v čase od 9,0 ...viac...

Zverejnené 24.2.2017 Vyprší o 109 dní.


 

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava 2017

Zverejnené 27.12.2016 Vyprší o 280 dní.


 

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 15.8.2016


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Jelšava,  Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodn ...viac...

Zverejnené 10.5.2016


 

Kam so starými pneumatikami ?

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI?  
V zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v ser ...viac...

Zverejnené 29.2.2016


 

Archív

Termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci apríl 2016

Zverejnené 25.4.2016


 

Kontaktné informácie

Mestský úrad Jelšava

Námestie republiky 499

049 16 Jelšava

 

Tel.: +421 58 448 26 31
        +421 915 837 162
Fax: +421 58 448 27 30

E- mail:

primator@jelsava.sk

Všeobecné informácie: info@jelsava.sk

Podateľňa: podatelna@jelsava.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jelsava.sk

 

Pondelok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Utorok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Streda od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 16.30 h

Štvrtok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 15.00 h

Piatok od 7.00 do 12.00 h od 12.30 do 13.30 h

 

 

Kontakty referáty

 

Meno, priezvisko

e-mail

telefón

klapka

Primátor

MVDr. Milan Kolesár

kolesar.primator@jelsava.sk

4482 422 

0905 507 595           

102

prednosta

Ing. Miroslava Repáková

miroslava.repakova@jelsava.sk

prednosta@jelsava.sk

4482 730

0918 448 540

103

hl. kontrolór

Ľubomír Miklo

kontrola@jelsava.sk

4482 631-2

107

sekretariát

Bc. Zuzana Chlebušová

mestskyurad@jelsava.sk

primator@jelsava.sk

4882 422

0915 837 162

101

ekonóm

Ing. Soňa Lábajová

ekonom@jelsava.sk

 

4482 631-2

0915 791 512

104

účtovník

Bc. Ingrid Kostelná

uctovnik@jelsava.sk

4482 631-2

104

sociálne

Bc. Erika Kriaková

socialne@jelsava.sk

4482 631-2

107

bytová politika

Bc. Pavel Kovářik

pavel.kovarik@jelsava.sk

4482 631-2

115

MOS

Silvia Polomková

silvia.polomkova@jelsava.sk

4482 631-2

115

výstavba

Edita Balcová

vystavba@jelsava.sk

4482 631-2

0908 652 182

108

mzdy, dane

Bc. Gabriela Sabonová

financie@jelsava.sk

4482 631-2

113

správca IT

Radoslav Jankóšik

admin@jelsava.sk

4482 631-2

0917 913 806

112

Majetok, obstarávanie

Ing. Krisztián Káli

krisztian.kali@jelsava.sk

4482 631-2

 

113

Pokladňa, poplatky KO

Lucia Bábelová

pokladna@jelsava.sk

4482 631-2

114

kanc. prvého kontaktu

Gabriela Jakubecová

organizacne@jelsava.sk

4482 631-2

0908 250 333

114

matrika

Mgr. Mariana Gömöry

matrika@jelsava.sk

4482 650

0917 240 035

111

terénna soc. práca

Terénni sociálni pracovníci:

Mgr. Jana Januchová

Mgr. Ing. Peter Kuracina

 

Terénni pracovníci

Bc. Ingrid Žigová

Jana Boldiová

Svetlana Javorčíková

tsp@jelsava.sk

jana.januchova@jelsava.sk

0908 761 224

 

Mestské služby

 

Ing. Ján Hyžnaj – riaditeľ

Iveta Kováčová

 

riaditeľ@mssjelsava.sk

mss@mssjelsava.sk

4482 205

4882 250

0907 254 580

4882 251

 

 

Mestské lesy s.r.o.

Miroslav Mišanko - konateľ

mestskelesyjelsava@stonline.sk

4881 118

4482 061

 

 

ZOS Jelšava

Bc. Jaroslava Sklenáriková – riaditeľka

zos@jelsava.sk

4482 215

 

MM a OCVK

Mgr. Tatiana Strelková – riaditeľka

Mgr. Adam Slovák – odb. ref.

Bc. Lenka Szabová – odb. ref.

info@muzeumjelsava.sk

riaditelka@muzeumjelsava.sk

 

ocvk@muzeumjelsava.sk

lenka.szabova@jelsava.sk

7325 796

0917 126 386

 

 

448 20 62

 

ZŠsMŠ Jelšava

Mgr.  Viera Bardoňová -riaditeľka

zsjelsava@gmail.sk

4482 494

 

Menný zoznam  zamestnancov môže byť aktualizovaný podľa  účasti mesta v národných projektoch, projektoch ÚPSVaR SR zameraných na Terénnu sociálnu prácu, opatrovateľskú službu a sociálne služby poskytované v komunitnom centre a služieb zamestnanosti 

 

Toto webové sídlo www.jelsava.sk spravuje Mesto Ješava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a aktuálneho Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

 

Kompetencie

Mesto Ješava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 

Mesto Jelšava vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja

Terénna sociálna práca v obciach

navstevalekara.sk

Ste spokojný/á s kvalitou komunálnych služieb, ktoré zabezpečuje Mesto Jelšava?
 
 
84

 
 
 
4

 
 
 
22

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka