VYHĽADÁVANIE:

POČÍTADLO:

Celkom: 187763
December: 1991
Dnes: 9
On-line: 2

Aktuálne dianie

Týždeň bezpečnosti na cestách BB kraja
19-12-2014, 09:10
article-332.jpg

Nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky, riskantná a rýchla jazda, vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu sú najčastejšími príčinami dopravných nehôd a okolnosťami, ktorými vinníci ohrozujú nielen seba ale ostatných účastníkov cestnej premávky.

[Pokračovanie správy...]

Vianočný pozdrav
17-12-2014, 07:54

Vianočný pozdrav

[Pokračovanie správy...]

Petícia za obnovenie železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň, Plešivec – Slavošovce, Plešivec – Rožňava a Rožňava – Dobšiná
15-12-2014, 07:43

Mesto Jelšava informuje obyvateľov o možnosti podpísania petície za obnovu železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň, Plešivec – Slavošovce, Plešivec – Rožňava a Rožňava – Dobšiná, ktorá je k dispozícii na Mestom úrade v kancelárii prvého kontaktu. Petícia prebieha aj prostredníctvom internetovej stránky: http:/www.peticie.com/obnovenie _dopravy_na_gemerských_t ratiach

[Pokračovanie správy...]

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 27. novembra 2014 o vyhlásení referenda
03-12-2014, 07:38

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z. z. na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlasujem referendum.

[Pokračovanie správy...]

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Jelšava 2014
18-11-2014, 13:18

Voľby do orgánov mestskej samosprávy v Jelšave dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili v dvoch volebných okrskoch, v ktorých bol volený primátor mesta a 9 poslancov mestského zastupiteľstva. Volieb do orgánov samosprávy mesta sa z celkového počtu 2309 osôb zapísaných vo voličských zoznamoch zúčastnilo celkom 1051 voličov, čo je 45,52 %. Odovzdaných bolo celkom 1014 platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva a 1021 platných hlasovacích lístkov pre voľbu primátora mesta.

[Pokračovanie správy...]

OZNAM
13-11-2014, 17:36

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP a Mesto Jelšava upozorňuje obyvateľov, že v dňoch 10. 11. 2014, 11. 11. 2014 a 12.11.2014 boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10.

[Pokračovanie správy...]

Rozhodnutie
07-11-2014, 11:41

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia"), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ"), podľa § 20 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č, 8 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní") vydáva

[Pokračovanie správy...]

OZNAM
22-10-2014, 07:41

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, ktorí si riadne a včas uhrádzajú miestne dane a poplatok za komunálny odpad, čím prispievajú k rozvoju nášho mesta, že aj tohto roku pripravilo pre nich poďakovanie vo forme milého prezentu.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
13-10-2014, 11:29

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA, podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - budova sup. č. 355, nachádzajúca sa na parcele registra C č. 659 a priľahlý pozemok - parcela registra C č. 660 v k.ú. Jelšava, zapísaného na LV č.1081 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
10-10-2014, 07:23

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru – budova, sup. č. 157 na parcele registra C č. 445 zapísaná na LV č. 1081 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?
30-09-2014, 17:36

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že odpad zo záhrad – konáre, lístie a trávu môžu bezodplatne odovzdať každú sobotu v mesiaci október v areáli bývalých palív a stavebnín na Teplickej ulici v čase od 09.00 hod do 14.00 hod.

[Pokračovanie správy...]

Nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum
18-07-2014, 13:24

Realizácia projektu „Nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum´´ sa uskutočňuje v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, opatrenie 2.1.Infraštruktúra sociálnych služieb , sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – podpora komunitných centier, ROP -2, 1b-2012/01.

[Pokračovanie správy...]

Rádio Regina - Štvorlístok z vášho mesta
30-06-2014, 09:50

V dnešnom Štvorlístku budeme hovoriť o Jelšave, o jej súčasnosti i minulosti.

[Pokračovanie správy...]

Zavedenie zberu použitých jedlých olejov a tukov v meste Jelšava
14-04-2014, 07:57

Mesto Jelšava v spolupráci s firmou Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota informuje obyvateľov o zavedení zberu zložky biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – použitých jedlých olejov a tukov.

[Pokračovanie správy...]

SPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI vykonania auditu v subjekte verejného záujmu
03-04-2014, 11:09

Ing. Vojtech Sivák, bydlisko: Kuzmányho 13, 040 01 Košice, audítor, licencia SKAU č. 149, vykonal v subjekte verejného záujmu – Mesto Jelšava audit ročnej účtovnej závierky k 31.12.2013.

[Pokračovanie správy...]

Stránky :   1 2   »

TOP SPRÁVY:

KALENDÁR:

December 2014
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Adela

ANKETA:

Má podľa Vás význam pravidelné meranie kvality ovzdušia v Jelšave prostredníctvom meracej stanice SHMÚ ?
  1. áno
  2. nie
Celkovo 381 hlasov.

POČASIE NA SLOVENSKU