Aktuálne dianie

Výstup na Kohút
19-08-2014, 07:53

Mikroregión Magnezit a Obec Chyžné Vás pozývajú na 10. ročník turistického podujatia Výstup na Kohút.

[Pokračovanie správy...]

VÝBEROVÉ KONANIE na miesto riaditeľa – riaditeľky Základnej školy s materskou školou Jelšava
19-08-2014, 07:43

Mesto Jelšava podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na miesto riaditeľa – riaditeľky Základnej školy s materskou školou Jelšava, Železničná 245.

[Pokračovanie správy...]

Biela pastelka
08-08-2014, 12:27

Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa do života

[Pokračovanie správy...]

Výzva zainteresovanej verejnosti
04-08-2014, 09:10

na písomné prihlásenie sa za účastníka konania vo veci vydania integrovaného povolenia podľa zákona č. 93/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

[Pokračovanie správy...]

Nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum
18-07-2014, 13:24

Realizácia projektu „Nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum´´ sa uskutočňuje v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, opatrenie 2.1.Infraštruktúra sociálnych služieb , sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – podpora komunitných centier, ROP -2, 1b-2012/01.

[Pokračovanie správy...]

Voľby do orgánov samosprávy obcí
11-07-2014, 11:38

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
11-07-2014, 10:08

MESTO JELŠAVA, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti - parcely registra C č. 377/5 vo výmere 1 547 m2 , druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria katastrálne územie Jelšava, zapísané na LV č. 1081 Okresného úradu v Revúcej – katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Rádio Regina - Štvorlístok z vášho mesta
30-06-2014, 09:50

V dnešnom Štvorlístku budeme hovoriť o Jelšave, o jej súčasnosti i minulosti.

[Pokračovanie správy...]

ZABURINENIE POZEMKOV – UPOZORNENIE
20-05-2014, 07:50

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, že sú povinní udržiavať svoje poľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
12-05-2014, 11:37

MESTO JELŠAVA, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v budove Mestského domu kultúry v Jelšave na Teplickej ulici súp. č. 271 nachádzajúcej sa na parcele registra C č. 563/1 zapísanej na LV č. 1081 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
09-05-2014, 08:15

MESTO JELŠAVA, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku - poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území mesta Jelšava.

[Pokračovanie správy...]

Bandurka.sk
19-04-2014, 20:46

Internetový portál Bandurka.sk ponúka možnosť bezplatnej inzercie pre všetkých domácich pestovateľov, chovateľov a remeselníkov!

[Pokračovanie správy...]

Zmena termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Jelšave
16-04-2014, 17:33

Mesto Jelšava informuje obyvateľov o zmene termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci apríl a máj 2014 z organizačných dôvodov.

[Pokračovanie správy...]

Zavedenie zberu použitých jedlých olejov a tukov v meste Jelšava
14-04-2014, 07:57

Mesto Jelšava v spolupráci s firmou Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota informuje obyvateľov o zavedení zberu zložky biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – použitých jedlých olejov a tukov.

[Pokračovanie správy...]

SPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI vykonania auditu v subjekte verejného záujmu
03-04-2014, 11:09

Ing. Vojtech Sivák, bydlisko: Kuzmányho 13, 040 01 Košice, audítor, licencia SKAU č. 149, vykonal v subjekte verejného záujmu – Mesto Jelšava audit ročnej účtovnej závierky k 31.12.2013.

[Pokračovanie správy...]

Stránky :   1 2   »

TOP SPRÁVY:

KALENDÁR:

August 2014
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
meniny má: Nikola

ANKETA:

Má podľa Vás význam pravidelné meranie kvality ovzdušia v Jelšave prostredníctvom meracej stanice SHMÚ ?
  1. áno
  2. nie
Celkovo 228 hlasov.

POČASIE NA SLOVENSKU