VYHĽADÁVANIE:

POČÍTADLO:

Celkom: 191172
Január: 2618
Dnes: 79
On-line: 1

Aktuálne dianie

Oznámenie o mieste a čase vykonania referenda
23-01-2015, 08:12

Referendum sa uskutoční v sobotu 07. februára 2015 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny

[Pokračovanie správy...]

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave
22-01-2015, 09:41

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Jelšave, ktoré sa uskutoční
v stredu 28. januára 2015 so začiatkom o 14.30 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ

[Pokračovanie správy...]

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2015
20-01-2015, 07:30

Mesto Jelšava informuje obyvateľov, že vývoz komunálnych odpadov z rodinných domov sa bude realizovať v dvojtýždňovom cykle vývozov t. j. každý druhý štvrtok (v nepárnom týždni).

[Pokračovanie správy...]

OZNAM
19-01-2015, 12:45

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivostio ŽP a Mesto Jelšava upozorňuje obyvateľov, žev dňoch 14. 01. 2015, 15. 01. 2015 a 16.01.2015 boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10.

[Pokračovanie správy...]

Výzva na predkladanie ponúk "Dodávka výpočtovej techniky, softvérov a licencií "
19-01-2015, 11:14

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[Pokračovanie správy...]

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava 2015
07-01-2015, 15:46

Plán zberu TKO a SZ v meste Jelšava 2015

[Pokračovanie správy...]

Prechod na nový odorant zemného plynu
07-01-2015, 15:40

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovenskusi Vám ako najvyššieho predstaviteľa miestnej samosprávy dovoľuje oznámiť, že v nasledujúcich dňoch bude vo Vašej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.

[Pokračovanie správy...]

Petícia za obnovenie železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň, Plešivec – Slavošovce, Plešivec – Rožňava a Rožňava – Dobšiná
15-12-2014, 07:43

Mesto Jelšava informuje obyvateľov o možnosti podpísania petície za obnovu železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň, Plešivec – Slavošovce, Plešivec – Rožňava a Rožňava – Dobšiná, ktorá je k dispozícii na Mestom úrade v kancelárii prvého kontaktu. Petícia prebieha aj prostredníctvom internetovej stránky: http:/www.peticie.com/obnovenie _dopravy_na_gemerských_t ratiach

[Pokračovanie správy...]

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Jelšava 2014
18-11-2014, 13:18

Voľby do orgánov mestskej samosprávy v Jelšave dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili v dvoch volebných okrskoch, v ktorých bol volený primátor mesta a 9 poslancov mestského zastupiteľstva. Volieb do orgánov samosprávy mesta sa z celkového počtu 2309 osôb zapísaných vo voličských zoznamoch zúčastnilo celkom 1051 voličov, čo je 45,52 %. Odovzdaných bolo celkom 1014 platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva a 1021 platných hlasovacích lístkov pre voľbu primátora mesta.

[Pokračovanie správy...]

OZNAM
13-11-2014, 17:36

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP a Mesto Jelšava upozorňuje obyvateľov, že v dňoch 10. 11. 2014, 11. 11. 2014 a 12.11.2014 boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc PM 10.

[Pokračovanie správy...]

Rozhodnutie
07-11-2014, 11:41

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia"), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ"), podľa § 20 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č, 8 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní") vydáva

[Pokračovanie správy...]

OZNAM
22-10-2014, 07:41

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, ktorí si riadne a včas uhrádzajú miestne dane a poplatok za komunálny odpad, čím prispievajú k rozvoju nášho mesta, že aj tohto roku pripravilo pre nich poďakovanie vo forme milého prezentu.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
13-10-2014, 11:29

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA, podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - budova sup. č. 355, nachádzajúca sa na parcele registra C č. 659 a priľahlý pozemok - parcela registra C č. 660 v k.ú. Jelšava, zapísaného na LV č.1081 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
10-10-2014, 07:23

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru – budova, sup. č. 157 na parcele registra C č. 445 zapísaná na LV č. 1081 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?
30-09-2014, 17:36

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že odpad zo záhrad – konáre, lístie a trávu môžu bezodplatne odovzdať každú sobotu v mesiaci október v areáli bývalých palív a stavebnín na Teplickej ulici v čase od 09.00 hod do 14.00 hod.

[Pokračovanie správy...]

Stránky :   1 2   »

TOP SPRÁVY:

KALENDÁR:

Január 2015
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Bohuš

ANKETA:

Má podľa Vás význam pravidelné meranie kvality ovzdušia v Jelšave prostredníctvom meracej stanice SHMÚ ?
  1. áno
  2. nie
Celkovo 424 hlasov.

POČASIE NA SLOVENSKU