Aktuálne dianie

Nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum
18-07-2014, 13:24

Realizácia projektu „Nízkoprahové komunitné a vzdelávacie centrum´´ sa uskutočňuje v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, opatrenie 2.1.Infraštruktúra sociálnych služieb , sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – podpora komunitných centier, ROP -2, 1b-2012/01.

[Pokračovanie správy...]

Voľby do orgánov samosprávy obcí
11-07-2014, 11:38

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
11-07-2014, 10:08

MESTO JELŠAVA, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti - parcely registra C č. 377/5 vo výmere 1 547 m2 , druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria katastrálne územie Jelšava, zapísané na LV č. 1081 Okresného úradu v Revúcej – katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Rádio Regina - Štvorlístok z vášho mesta
30-06-2014, 09:50

V dnešnom Štvorlístku budeme hovoriť o Jelšave, o jej súčasnosti i minulosti.

[Pokračovanie správy...]

ZABURINENIE POZEMKOV – UPOZORNENIE
20-05-2014, 07:50

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, že sú povinní udržiavať svoje poľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
12-05-2014, 11:37

MESTO JELŠAVA, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v budove Mestského domu kultúry v Jelšave na Teplickej ulici súp. č. 271 nachádzajúcej sa na parcele registra C č. 563/1 zapísanej na LV č. 1081 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
09-05-2014, 08:15

MESTO JELŠAVA, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku - poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území mesta Jelšava.

[Pokračovanie správy...]

Bandurka.sk
19-04-2014, 20:46

Internetový portál Bandurka.sk ponúka možnosť bezplatnej inzercie pre všetkých domácich pestovateľov, chovateľov a remeselníkov!

[Pokračovanie správy...]

Zmena termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Jelšave
16-04-2014, 17:33

Mesto Jelšava informuje obyvateľov o zmene termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Jelšave v mesiaci apríl a máj 2014 z organizačných dôvodov.

[Pokračovanie správy...]

4. ročník veľtrhu práce JobExpo 2014
14-04-2014, 08:01
article-281.jpg

Veľtrh práce JobExpo 2014 sa uskutoční v dňoch 29. – 30. apríla 2014 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera.

[Pokračovanie správy...]

Zavedenie zberu použitých jedlých olejov a tukov v meste Jelšava
14-04-2014, 07:57

Mesto Jelšava v spolupráci s firmou Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota informuje obyvateľov o zavedení zberu zložky biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – použitých jedlých olejov a tukov.

[Pokračovanie správy...]

SPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI vykonania auditu v subjekte verejného záujmu
03-04-2014, 11:09

Ing. Vojtech Sivák, bydlisko: Kuzmányho 13, 040 01 Košice, audítor, licencia SKAU č. 149, vykonal v subjekte verejného záujmu – Mesto Jelšava audit ročnej účtovnej závierky k 31.12.2013.

[Pokračovanie správy...]

Dobrovoľné darcovstvo krvi
15-03-2014, 09:34

Nemocnica s poliklinikou n. o. Revúca prosí zdravých ľudí vo veku od 18 do 50 rokov o dobrovoľné darcovstvo krvi.

[Pokračovanie správy...]

VYPAĽOVANIE TRÁVY - TO NIKDY NEROB!
15-03-2014, 09:25

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

[Pokračovanie správy...]

OZNAM
30-01-2014, 14:23

Obvodný úrad ŽP v Banskej Bystrici a Mesto Jelšava upozorňuje obyvateľov, že v dňoch 27. 01. 2014, 28. 01. 2014 a 29.01.2014 boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc
PM 10.

[Pokračovanie správy...]

Stránky :   1 2 3   »

TOP SPRÁVY:

KALENDÁR:

Júl 2014
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Libuša

ANKETA:

Má podľa Vás význam pravidelné meranie kvality ovzdušia v Jelšave prostredníctvom meracej stanice SHMÚ ?
  1. áno
  2. nie
Celkovo 177 hlasov.

POČASIE NA SLOVENSKU