VYHĽADÁVANIE:

POČÍTADLO:

Celkom: 213114
August: 3675
Dnes: 77
On-line: 1

Aktuálne dianie

71.výročie Slovenského národného povstania
24-08-2015, 11:31

Mesto Jelšava a SZPB ZO Ladislava Remeteho Jelšava pozývajú širokú verejnosť na spomienkový akt pri príležitosti 71.výročia Slovenského národného povstania.

[Pokračovanie správy...]

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici UPOZORŇUJE OBČANOV
30-07-2015, 08:57

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov.

[Pokračovanie správy...]

Mesto Jelšava ponúka na prenájom dva dvojizbové byty v zrekonštruovanom bytovom dome
17-07-2015, 11:42

Mesto Jelšava ponúka na prenájom dva dvojizbové byty v zrekonštruovanom bytovom dome č. súp. 274 na Armádnej ulici. Ide o byt na prízemí s rozlohou 47,87 m2 a byt na prvom poschodí s rozlohou 48,25 m2. Byty pozostávajú z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je chodba, kúpeľňa, kuchyňa, WC. V bytoch je možnosť pripojenia na internet. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na mestskom úrade v Jelšave, alebo na tel. čísle 058/ 448 2 631.

[Pokračovanie správy...]

Výzva na predkladanie ponúk "Špeciálny materiál - vakcína "
01-07-2015, 08:02

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmet zákazky :
" Špeciálny materiál - vakcína pre projekt " Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život ". "

[Pokračovanie správy...]

OZNÁMENIE
20-06-2015, 11:40

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja,“ ktorého obstarávateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

[Pokračovanie správy...]

Oznam
15-06-2015, 11:29

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?

[Pokračovanie správy...]

Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Jelšava na roky 2015 – 2022
10-06-2015, 14:16

Pokiaľ chce mesto Jelšava i v ďalšom programovacom období Európskej únie (2014 – 2020) úspešne využívať možnosti financovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej rozvoj.

[Pokračovanie správy...]

ZABURINENIE POZEMKOV – UPOZORNENIE
13-05-2015, 10:59

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor pracovisko Revúca ako vecne a miestne príslušný orgán podľa §23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) týmto upozorňuje všetkých vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.

[Pokračovanie správy...]

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
13-05-2015, 10:51

V zmysle Z 39/2013 o IPKZ, § 3 odst.4 Vás žiadame o vydanie zmeny integrovaného povolenia vydaného pre šachtové pece.

[Pokračovanie správy...]

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
07-05-2015, 11:19

MESTO JELŠAVA, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti - parcely registra C č. 377/5 vo výmere 1 547 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria katastrálne územie Jelšava, zapísané na LV č. 1081 Okresného úradu v Revúcej – katastrálny odbor.

[Pokračovanie správy...]

Ako nakladať s odpadom zo záhrad – konármi, lístím a trávou?
11-03-2015, 16:01

Mesto Jelšava oznamuje obyvateľom, že odpad zo záhrad – konáre, lístie a trávu môžu bezodplatne odovzdať každú sobotu v areáli bývalých palív a stavebnín na Teplickej ulici v čase od 10.00 hod do 12.00 hod.

[Pokračovanie správy...]

Výzva na predkladanie ponúk "Vzdelávacie aktivity pre projekt "Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život" ."
25-02-2015, 13:45

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmet zákazky :
" Vzdelávacie aktivity pre projekt " Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život ". "

[Pokračovanie správy...]

Výzva na predkladanie ponúk
11-02-2015, 17:57

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmet zákazky :
" Stravné pre projekt " Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život ". "

[Pokračovanie správy...]

Výzva na predkladanie ponúk
06-02-2015, 13:44

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmet zákazky :
" Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre zdravotných osvetárov a rómsku občiansku hliadku "

[Pokračovanie správy...]

Výzva na predkladanie ponúk "Interiérové vybavenie"
28-01-2015, 18:25

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[Pokračovanie správy...]

Stránky :   1 2   »

TOP SPRÁVY:

KALENDÁR:

August 2015
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
meniny má: Ružena

ANKETA:

Má podľa Vás význam pravidelné meranie kvality ovzdušia v Jelšave prostredníctvom meracej stanice SHMÚ ?
  1. áno
  2. nie
Celkovo 675 hlasov.

POČASIE NA SLOVENSKU